doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Kancelária: 
BF 329
Telefón: 
+421 (0)41/513 3218
Kariéra: 

Dosiahnuté vzdelanie:
Ing.  1967 – 1972:             VŠD Žilina, F-PED, Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy
PhD. 2000 – 2004:            F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline, Návrh metodiky pre sledovanie   a hodnotenie logistických nákladov
doc.     -      2008:               F PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, Využitie     metódy Activity Based Costing v riadení logistických procesov podniku
 
Profesná prax:
1972 -                   zmenový majster prevádzky, DZ ČSAD Liptovský Mikuláš
1974 -                   vedúci technik, prevádzkareň ČSAD Ružomberok
1976 -                   výskumný pracovník, Výskumný ústav dopravný v Žiline
1981 -                   vedúci  ekonomického  oddelenia,  DZ ČSAD  Dolný  Kubín
1989 -                   asistent riaditeľa podniku, š.p. ČSAD Banská Bystrica
1989 -                   riaditeľ podniku, š.p. ČSAD Banská Bystrica
1991 -                   konateľ, spoločník – obchodné spoločnosti so zameraním na oblasti: medzinárodnej dopravy, zasielateľstva, prenájmu a servisu dopravnej techniky, colno – deklaračných a špedičných služieb, prevádzkovania verejného colného skladu a medzinárodného obchodu
1999 -                   riaditeľ podniku SAD Ružomberok
2000 -                   doteraz  vysokoškolský učiteľ, ŽU v Žiline, F PEDaS, Katedra ekonomiky. Do roku 2013 bol vo funkcií vedúceho oddelenia makroekonómie a mikroekonómie.
Od roku 2010 pôsobí ako člen skúšobnej komisie pri Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina na overovanie odbornej spôsobilosti podnikateľov v cestnej doprave.  

Predmety: 

Logistika
Logistický manažment
Všeobecná  ekonomická  teória

Zameranie: 

logistické riadenie a plánovanie, analýzy logistických procesov,  reťazcov, logistických sieti a možnosti  ich optimalizácie, analýzy logistických nákladov a kalkulácií nákladov z hľadiska manažérskeho účtovníctva, nástroje, metódy a metodiky logistického  manažmentu, aplikácia logistického manažmentu v procese globalizácie a trvalo udržateľného rozvoja, integrované riadenie dodávateľského  reťazca (SCM)

Viac info: 
Viac informácií