doc. Ing. Darina Chlebíková, PhD.

Kancelária: 
BF 328
Telefón: 
+421 (0)41/513 222
Kariéra: 

1983 - Vysoká škola ekonomická, Bratislava  Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví,  odbor: ekonomika priemyslu
2002 - externá vedecká ašpirantúra, Žilinská univerzita v Žiline , Fakulta PEDaS, odbor: 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky
2010 - Habilitácia v odbore: 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, Žilinská univerzita, Fakulta PEDaS 

Predmety: 

Ekonomika a riadenie podniku
Ekonomická štatistika
Podnikové plánovanie

Zameranie: 

Vedeckovýskumná, pedagogická a publikačná činnosť menovanej je orientovaná na oblasť ekonomiky a riadenia podniku, ekonomickej štatistiky a podnikového plánovania.
Bola spoluriešiteľkou 4 grant. úloh VEGA,  a spoluriešiteľkou ďalších 6 vedecko-výskumných úloh a dvoch štátnych výskumných úloh,  ako aj riešiteľkou  1  a spoluriešiteľkou 5 úloh inštitucionálneho výskum.
Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na riešenie problematiky:

  • Analýza a aktualizácia stratégie železničnej dopravy,
  • Transformácia a reštrukturalizácia železničnej dopravy,
  • Kvalita dopravných služieb,
  • Outsourcing ako nástroj zefektívňovania podnikových činností,
  • Identita dopravných podnikov
  • Ekonomická analýza dopravných podnikov,
  • Plánovanie personálnych činností

V súčasnosti je spoluriešiteľkou dvoch úloh VEGA s problematikou klastrov a personálneho marketingu a 1 úlohy inštitucionálneho výskumu.

Viac info: 
Viac informácií