doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Kancelária: 
BF 339
Telefón: 
+421 (0)41/513 3213
Kariéra: 

V roku 1982 ukončila denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. V rokoch 2000 – 2002 absolvovala na Žilinskej univerzite v Žiline  Doplňujúce pedagogické štúdium. Od roku 2003 pracuje na Katedre ekonomiky ako vysokoškolský učiteľ, kde si svoju kvalifikáciu doplnila  o PhD. ( rok 2009).Habilitovala sa na ŽU - fakulte PEDAS v roku 2013 v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku.

Predmety: 

Všeobecná ekonomická teória
Ekonomika verejného sektora
Ekonomika a riadenie podniku

Zameranie: 

Manažment verejnej, komerčnej a neziskovej sféry, medzisektorová spolupráca, analýza moderných manažérskych postupov, metód a prostriedkov, aplikovateľných na  podmienky súčasných ekonomických subjektov na Slovensku i v zahraničí. Metodika hodnotenia ekonomických a mimoekonomických aspektov  projektov verejného, komerčného a neziskového sektora.

Viac info: 
Viac informácií