Dane v teórii a praxi

doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., Ing. Katarína Štofková, PhD.
180
978-80-554-0684-8
2010
Popis

Publikácia je určená najmä poslucháčom štúdia študijných odborov Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a širokej odbornej verejnosti. Prináša ucelený pohľad nielen na históriu zdaňovania, na optimalizáciu daňového systému, daňové dopady a možnosti ich presunu, ale venuje sa aj daňovým stimulom, daňovým únikom, daňovej sústave SR, správe daní a poplatkov a tiež komparácii daňového systému SR s daňovými systémami vybraných krajín EÚ. Obsahuje množstvo grafov, tabuliek a praktických príkladov, ktoré majú napomôcť čitateľovi hlbšiemu pochopeniu fungovania daňového systému nielen u nás, ale aj  vo svete. Daňová teória sa snaží charakterizovať jednotlivé druhy daní a ich vplyv na ekonomiku štátu a podnikateľské subjekty. Daniam a daňovej politike sa v každom štáte venuje osobitná pozornosť, pretože tvoria nevyhnutnú súčasť organizácie spoločnosti. Prístup k optimalizácii daňového systému je založený na využívaní štandardných nástrojov ekonómie a spočíva v hľadaní „toho najlepšieho pre spoločnosť. Kritéria na optimálny daňový systém nie sú stanovené. Rôzni autori uvádzajú rôzne požiadavky, ktoré sa postupne menili s vývojom daňových systémov

Obálka