Vedecký časopis EMS

Ekonomicko-manažérske spektrum je recenzovaný vedecký časopis vydávaný dvakrát ročne (jún a december) Žilinskou univerzitou v Žiline. Cieľom časopisu je publikovať vysokokvalitné výsledky teoretických a empirických štúdií domácich a zahraničných autorov z oblasti ekonomiky a riadenia podniku, najmä transformujúcich sa ekonomík krajín strednej a východnej Európy. Základnou požiadavkou na publikovanie článku je jeho originalita, teoretický a praktický prínos pri riešení vybraných problematík doma a v zahraničí. Obsah článku musí korešpondovať s publikačným zameraním časopisu a článok musí spĺňať náležitosti uvedené v pokynoch pre autorov. Nakoľko je časopis určený pre medzinárodnú vedeckú komunitu, články sú prijímané len v anglickom jazyku. Tematické zameranie časopisu je nasledovné:
  • Ekonomika a manažment podniku
  • Podnikové financie a investovanie
  • Finančné a manažérske účtovníctvo
  • Personálny manažment
  • Ekonomický rast a priemysel
  • Aplikovaná matematika a ekonometria
  • Marketing a reklama
  • Strategický manažment a inovácie
  • Logistika a manažment dodávateľského reťazca
  • Ekonomické aspekty globalizácie