doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 312
Telefón: 
+421 (0)41/513 3219
Kariéra: 

V roku 1977 ukončila denné štúdium na Filozofickej fakulte UK Bratislava, kde v roku 1984 ukončila PhDr. V roku 1987 získala vedeckú hodnosť CSc. na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Od roku 1980 pracuje na Žilinskej univerzite v Žiline,  na Katedre ekonomiky ako vysokoškolský učiteľ  pracuje od roku 2000. Svoju kvalifikáciu si doplnila  v roku 2002 habilitáciou na docenta v študijnom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky.

Predmety: 

Personálny manažment
Komunikačné techniky
Riadenie ľudských zdrojov
Psychológia riadenia

Zameranie: 

personálny manažment štátnej, komerčnej a neziskovej sféry,  analýza moderných manažérskych koncepcií, postupov, metód a prostriedkov práce s ľudskými zdrojmi, aplikovateľnými na  podmienky súčasného trhu práce na Slovensku i v zahraničí
metodika pôsobenia psychologických aspektov , ľudského faktora v riadiacej činnosti ekonomických subjektov

Viac info: 
Viac informácií