doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.

Kancelária: 
BF 310
Telefón: 
+421 (0)41/513 3223
Kariéra: 

V roku 1983 absolvovala denné inžinierske štúdium na Ekonomickej fakulte VŠB – TU  v Ostrave. Po ukončení vysokoškolského štúdia do roku 1985 pôsobila na ONV v Liptovskom Mikuláši.  Následne až do roku 1987 pracovala na personálnom  oddelení v  Kovoslužbe  v Žiline. V priebehu rokov 1987 – 1994 pracovala ako  vedúci odborný referent  na  ekonomickom oddelení Fakulty SET, VŠDS v Žiline.  V rokoch 1994 – 1998 vyučovala na Obchodnej akadémii sv. T.  Akvinského  v Žiline. V rokoch 1998 – 2000 bola odbornou asistentkou na Katedre železničnej dopravy Fakulty PEDaS Žilinskej univerzity  v Žiline. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2000 Externé doktorandské štúdium na Katedre ekonomiky ukončila v roku 2004 v študijnom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky. Habilitovala sa na fakulte PEDAS v roku 2007 v študijnom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky. Je školiteľkou  a členkou odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe ekonomika dopravy, spojov a služieb v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky a v študijnom odbore 3.3.16  ekonomika a manažment podniku.

Predmety: 

Medzinárodný obchod
Dane podnikateľských subjektov
Etický a právny rámec podnikania

Zameranie: 

marketingový proces a marketingové riadenie, manažment, proces reštrukturalizácie železníc, konkurencieschopný a udržateľný rast v železničnej doprave pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatnením intermodality, identifikácia činiteľov v spokojnosti zákazníka v cestnej doprave

Viac info: 
Viac informácií